Multidisciplinary Artist, Writer I Writing Portfolio I Turkish & English. www.ranakelleci.com

Sanat İnisiyatifleri Söyleşileri serisi, Sanat Dünyamız 175. sayıdan 181. sayıya dek bir sene boyunca yedi inisiyatifi konuk etti: İzmir’den Hayy Açık Alan ve Monitor, Çanakkale’den Sub ve CABİNİN (Çanakkale Bienali İnisiyatifi), belli bir merkezi olmayan Orta Format, TAPA (Transformative Art Project for Activists) ve İzole Project. Bu seride bağımsız oluşumlar ekseninde sanat alanındaki sorunları tanımlamak, oluşumların bunlarla baş etme yöntemlerini dinlemek ve bu aktarımların kaydını tutmak niyetiyle yola çıktık. İzole Project ile yaptığımız yedinci ve son söyleşide tüm seriyi kısaca özetleyen bir metin de bulunuyor. Tüm söyleşilere aşağıdaki linkten ulaşılabilir:

https://drive.google.com/drive/folders/1BeDmQ5kHDfke4mqs8DXihP0lgMbsgtN4?usp=sharing

3 Aralık 2020 tarihinde unlimitedrag.com’da yayınlanmıştır.

Protocinema’nın A Few in Many Places sergisinin duyuru metninden anladımki, sergi bir mekan deneyimi ile bitmeyecek, şehirler arası boşlukları ve çeviride kaybolanları doldurmayı benim sırtıma yükleyecekti. Buna bir itirazım yok çünkü zaten, her ne kadar sergileri zaman ve mekâna mıhlanmış olgular olarak düşünmeye alışık…

The following is an experimental approach on writing about artistic processes. Written and designed by me, on the occasion of my graduation exhibition from the Visual Arts&Visual Communication Design MA program, Sabancı University, Istanbul, Turkey. It is designed in the format of a folded hand-size pamphlet to accompany the exhibition. Printed on both sides, the unfolded size is around 60 x 30 cm. Please zoom in to read and navigate within.

_______

“This is a piling of thoughts, questions, influences and processes that eventually lead to a body of works exhibited under the title “Making Their Way From Our Insides to Out” between 24 February — 2 March 2020 at Sabancı University FASS Art Gallery, as result of the Visual Arts & Visual Communication Design MA program.”

Rana Kelleci

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store